Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.hkmince.cz

1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo podnikatelskou činnost jako spotřebitele v rámci své podnikatelské činnosti (dále jako „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.hkmince.cz (dále „internetová stránka“).

Tyto všeobecné podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § a násl. Zákona o č. 89/2012 sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

2. Informace o Dodavateli

obchodní firma
HK mince, s.r.o.
IČ: 14436353, DIČ: není plátcem DPH
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 128037
sídlo: Božetěchova 3119/102b, Královo Pole, 612 00 Brno

jednatelé společnosti: Ing. Bohumír Kolbaba, Ing. Veronika Hajn

písemný kontakt: info@hkmince.cz
kontaktní údaje pro komunikaci: tel. +420 608 426 004

číslo bankovního účtů: Komerční banka, a. s. SWIFT: KOMBCZPPXXX

číslo účtu: 123-6926830267/0100

Platby ze Slovenska je nutné provádět v měně CZK.
pro platbu ze Slovenska CZK 123-6926830267/0100
IBAN: CZ0701000001236926830267

 

3. Předmět smlouvy – informace o zboží

3.1. Zákazník má možnost se seznámit na stránkách Obchodu (www.hkmince.cz) s nabízeným zbožím.
3.2. Nabízené zboží jsou převážně české mince vydané Českou národní bankou, foto je pouze ilustrační, závazný je popis a technické údaje převzaté z ČNB. Nové mince vydané v průběhu dvou posledních let mají bankovní kvalitu, mince starší, které byly již v oběhu, mohou mít menší nedostatky na plastovém obalu, nebo patinu dle stáří. Tyto nedostatky nejsou považovány za vadu. Jsou-li v nabídce mince s větším opotřebením, je Dodavatel povinen na tuto skutečnost prokazatelně upozornit, případně individuálně projednat tuto skutečnost se Zákazníkem před potvrzením objednávky. Při označení kvality a zdroje mincí Dodavatel používá symboly uvedené v čl. 8.2.
3.3. Všechny fotografie na stránkách www.hkmince.cz jsou chráněny autorským právem.
3.4. Nabídka muže být rozšířená dle zájmu o další zboží: potřeby pro sběratele, medaile a další mince.
3.5. Cena zboží je uvedena na stránkách Obchodu.
3.6. Cena je platná v den odeslání objednávky. Dodavatel uvádí ceny včetně DPH a vyhrazuje si právo ceny aktualizovat. Zboží bude označeno dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty o výši DPH, osvobození od DPH a případně zvláštní režim pro použité zboží dle § 90 citovaného zákona. Značení příslušné sazby DPH kapitola 8. odstavec 8.4.

4. Dodací podmínky

4.1. Cena za zboží může být navýšena o poštovné, balné dobírečné a pojištění dle ceníku České pošty dostupného na www.ceskaposta.cz, účinného v době odeslání objednávky. Cena za tyto položky je vyčíslena systémem Obchodu v rámci vytváření objednávky.
4.2. Dopravu zajistí Česká pošta – cenné psaní nebo cenný balík
4.3. Dodavatel je oprávněn na Zákazníkovi požadovat uhrazení zálohy na budoucí emise pamětních mincí vydaných Českou národní bankou. Výše zálohy je uvedena na stránkách Obchodu u jednotlivých nabídek. Na základě úhrady zálohy je Dodavatel povinen rezervovat a dodat Spotřebiteli mince dle objednávky, mimo situace popsané v čl. 4.5., za předpokladu plné úhrady kupní ceny Spotřebitelem, snížené o uhrazenou zálohu. Uhrazená záloha tvoří součást kupní ceny. Záloha je určena k rezervaci a zajištění dodávky požadovaného počtu mincí od dodavatele (České národní banky), a je po uplynutí doby splatnosti kupní ceny nevratná, přičemž Dodavateli slouží k náhradě škody vzniklé v důsledku objednání mince a nutnosti jejího odměru od České národní banky. Spotřebitel je oprávněn při doplacení mince a vyúčtování zálohy převést tuto zálohu k následující dostupné emisi.
4.4. Dodavatel je oprávněn na Zákazníkovi požadovat úhradu zálohy na kupní cenu zboží na předplatné a rezervaci (označeného čl. 8.3.).
4.5. Uhrazená záloha je v případě nedostupnosti zboží, zrušením plánované emise, jeho nedodáním nebo prokazatelným krácením dodávek externím dodavatelem (Českou národní bankou) vratná Zákazníkovi stejným způsobem, jakým ji Dodavateli uhradil, nepožaduje-li Zákazník její převedení k jiné emisi.
4.6. Spotřebitel nese samostatně náklady na použití prostředků komunikace na dálku potřebných k užívání Obchodu a k uzavření kupní smlouvy (zejm. náklady na použití jeho zařízení, prostřednictvím něhož přistupuje k internetovým stránkám Obchodu, náklady na internetové připojení).

5. Proces objednávky a potvrzení dodavatelem

5.1. Vystavení zboží na stránkách Obchodu Dodavatelem není nabídkou na uzavření kupní smlouvy. Na postup uzavírání kupní smlouvy se nepoužije § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. Zákazník objednává zboží tím, že zašle na emailovou adresu Dodavatele objednávku, ve které řádně uvede veškeré požadované údaje včetně své emailové adresy. Odesláním objednávky Zákazník potvrzuje, že se seznámil se zněním OP platným v den objednávky. Nebude-li objednávka obsahovat veškeré požadované náležitosti, Dodavatel k ní nebude přihlížet, o čemž vyrozumí Zákazníka do 3 dnů od jejího přijetí.
5.2. Kupní smlouva dle § 1745 Občanského zákoníku vznikne dnem potvrzení objednávky Dodavatelem na emailovou adresu Zákazníka nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky. V případě platby předem potvrzení objednávky obsahuje rovněž bankovní spojení a variabilní symbol (číslo objednávky)pro provedení platby.
5.3. Zákazník má právo odeslanou objednávku písemně stornovat e-mailem zaslaným na emailovou adresu Dodavatele do jedné hodiny od odeslání objednávky.
5.4. Dodavatel má povinnost vyřídit potvrzenou objednávku nejpozději do sedmi dní od připsání úhrady na běžný účet.
5.5. Dodavatel má právo zrušit objednávku, jestliže nemůže zboží dodat z kapacitních důvodů pro nadměrný zájem dalších Zákazníků, o čemž je povinen informovat Zákazníka.
5.6. Dodavatel dodá zboží Zákazníkovi ve lhůtě, která je uvedená jednotlivě u každého zboží v nabídce. Při uvedení dodací lhůty Dodavatel užívá symboly uvedené v čl. 8.3. OP.
5.7. Potvrzená objednávka při objemnějších nebo cennějších zásilkách bude upřesněna zálohovou fakturou[PM2] (zvýšené náklady na poštovné, balné a pojištění).
5.8. Pokud Dodavatel neobdrží úhradu do 14 dní od potvrzení objednávky, odstoupí od kupní smlouvy a zboží bude uvolněno k dalšímu prodeji jinému Zákazníkovi.

6. Reklamace

6.1. Dodavatel Spotřebiteli odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména že zboží v době převzetí:

§ má vlastnosti dohodnuté v kupní smlouvě, a nejsou-li dohodnuté, pak vlastnosti, které Dodavatel popsal v nabídce nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží;
§ se hodí k účelu, který pro její použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
§ je dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
§ vyhovuje požadavkům právních předpisů, které se ke zboží vztahují

6.2. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v čl. 6.1., má vady. Za vady zboží se nepovažují ty vady, které vykazovalo zboží prodávané jako použité při jeho převzetí Zákazníkem, dále známky opotřebení zboží v důsledku jeho obvyklého užívání a u zboží prodávaného za nižší cenu vady, které jsou důvodem ke sjednání nižší ceny.
6.3. Spotřebitel je oprávněn u Dodavatele uplatnit práva z vad zboží, která se na něm vyskytnou do uplynutí 24 měsíců od jeho převzetí Spotřebitelem. Tato doba se zkracuje na 12 měsíců v případě prodeje zboží již použitého. Dodavatel na zboží neposkytuje záruku za jakost ve smyslu § 2113 a násl. Občanského zákoníku.
6.4. Zákazník je povinen zboží prohlédnout neprodleně po jeho přijetí a zkontrolovat případné vady. Zjištěné vady je Zákazník povinen reklamovat dle tohoto čl. 6 OP nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží. Zákazník bere na vědomí, že s ohledem na charakter zboží je tato lhůta dostatečná ke zjištění vad, které zboží vykazovalo při předání. S ohledem na možnou choulostivost zboží na případné nesprávné uskladnění a manipulaci nebude Dodavatel brát na pozdější reklamace zřetel.
6.5. Práva z vad zboží (reklamaci) je Zákazník oprávněn uplatnit u Dodavatele neprodleně po jejich zjištění, a to formou e-mailu zaslaného na adresu info@hkmince.cz nebo písemně na adresu Dodavatele, uvedenou v čl. 2 těchto OP. Reklamace musí obsahovat číslo objednávky a kopii daňového dokladu (alespoň číslo) a zejména podrobný popis zjištěné závady.
6.6. Na základě řádně podané reklamace je Spotřebitel oprávněn požadovat dodání nového zboží bez vad. V případě že je tento požadavek nepřiměřený s ohledem na povahu vady, může Spotřebitel požadovat pouze výměnu poškozené části věci, anebo bezplatné odstranění vady, je-li to možné. Není-li možné uplatnění některého z těchto nároků, má Spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat dodání nového zboží rovněž v případě, kdy zboží nemůže užívat způsobem vyplývajícím z kupní smlouvy pro opakovaný výskyt téže vady nebo pro větší počet vad. Neuplatní-li Spotřebitel žádný z výše uvedených nároků, je oprávněn požadovat slevu z kupní ceny. Dodavatel bude informovat Spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace do 3 dnů.
6.7. Na základě rozhodnutí dodavatel zašle spotřebitel zboží zpět nebo na opravu dle pokynů prodejce na vlastní náklady. V případě uznání reklamace má Spotřebitel nárok na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených na reklamaci.

7. Odstoupení od smlouvy Spotřebitelem

7.1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu a jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že je předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí, pak lhůta běží ode dne převzetí poslední dodávky Spotřebitelem.
7.2. Právo odstoupení od smlouvy se ve smyslu § 1837 písm. b) Občanského zákoníku nevztahuje na zboží ze zlata a stříbra (zejména zlaté a stříbrné investiční pamětní mince), protože cena tohoto zboží závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, přičemž k těmto výchylkám může dojít v průběhu lhůty k odstoupení.
7.3. Spotřebitel je oprávněn provést odstoupení emailem zaslaným na adresu info@hkmince.cz nebo písemně na adresu Dodavatele, uvedenou v čl. 2 těchto OP, případně telefonicky na telefonní kontakt uvedený v čl. 2 těchto OP. K odstoupení je spotřebitel oprávněn použít formulář odstoupení, který je přílohou těchto OP a je dostupný ke stažení na stránkách Obchodu.
7.4. Spotřebitel je povinen zaslat Dodavateli dodané zboží, tvořící předmět odstoupení, nejpozději do 14 dní od odstoupení, nezašle-li mu je společně s odstoupením. Náklady na zaslání zboží Dodavateli nese výlučně Spotřebitel, a není oprávněn na Dodavateli požadovat jejich náhradu.
7.5. Dodavatel vrátí Spotřebiteli uhrazenou kupní cenu zboží včetně všech nákladů na jeho dopravu od Dodavatele ke Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní od odstoupení, a to stejným způsobem, jakým mu ji Spotřebitel uhradil, pokud je to možné. Dodavatel však není povinen vrátit Spotřebiteli uhrazené peněžní prostředky dříve, než od Spotřebitele obdrží vrácené Zboží. V případě, že Spotřebitel zvolil pro dodání Zboží jiný než ten nejlevnější způsob dopravy nabízený Dodavatelem, je Dodavatel povinen vrátit mu na dopravném pouze částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dopravy nabízenému Dodavatelem v době uzavření kupní smlouvy.
7.6. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku odpovídá Spotřebitel Dodavateli za snížení hodnoty zboží, k němuž došlo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než jak vyplývá z jeho povahy a vlastností. V případě pamětních mincí je za takové nakládání považováno zejména jejich nesprávné uskladnění Spotřebitele, v důsledku něhož mince utrpí působením vlhkosti, teploty, prachu nebo chemických látek.

8. Grafické označení prodávaného zboží

8.1. Označení zboží je dostupné v příslušné katalogové kartě konkrétního zboží, kde je reprezentováno ikonou, která je rovněž opatřena textovým popisem.
8.2. Označení určující kvalitu prodávaného zboží

Bankovní kvalita – zboží distribuováno v rámci prodejní smlouvy s ČNB
Mince z výkupu – mince od jiného majitele z oběhu
Zhoršená kvalita – mince má zjevné poškození

8.3. Označení informující o době dodání a dostupnosti zboží

K dodání okamžitě – možný osobní odběr
K dodání do následujícího pracovního dne
K dodání do týdne
K dodání do měsíce
Zboží na předplatné a rezervaci
Zboží je dočasně nedostupné

8.4. Označení pro účtování DPH, nebo zvláštní režim DPH

Zboží nepodléhá DPH, zvláštní režim Zákon č. 235/2004 Sb., § 92
• DPH 15% zahrnuto v ceně
• DPH 21% zahrnuto v ceně
• Zboží částečně nepodléhá DPH, zvláštní režim Zákon č. 235/2004 Sb., § 90, DPH zahrnuto v ceně, bez nároku na odpočet!

9. Ochrana osobních údajů spotřebitele

9.1. Zákazník, který je fyzickou osobou, zadáním osobních údajů v rozsahu požadovaném v rámci objednávky souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Dodavatelem pro účely vedení jeho uživatelského účtu a pro účely plnění kupních smluv
9.2. Dodavatel je ve vztahu k osobním údajům Zákazníků získaným v souvislosti s uzavíráním a plněním Kupních smluv a vedením uživatelských účtů budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
9.3. Osobní údaje Zákazníků nejsou zpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to je nezbytné ke splnění zákonné povinnosti Dodavatele. Osobní údaje Zákazníků zpracovává Dodavatel po dobu trvání uživatelského účtu Zákazníka. V případě, že Zákazník nemá založen uživatelský účet, zpracovává Dodavatel jeho osobní údaje po dobu, po níž je to nezbytné ke splnění povinností smluvních stran z kupní smlouvy, popř. do doby úplného vypořádání všech práv a povinností z kupní smlouvy.
9.4. Dodavatel neshromažďuje o Zákaznících žádné citlivé údaje ve smyslu § 4 písm. b) zák. o ochraně osobních údajů.
9.5. Každý subjekt údajů (Zákazník) má právo požádat Dodavatele o vysvětlení, popř. požadovat odstranění osobních údajů z databází a systémů Dodavatele, pokud má za to, že Dodavatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s kupní smlouvou či právními předpisy, nebo jejich opravu, pokud má za to, že Dodavatel zpracovává nesprávné osobní údaje. Dodavatel vyřídí žádost subjektu údajů ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení.
9.6. Dodavatel tímto prohlašuje, že přijal náležitá technicko–organizační opatření za účelem zabránění neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Zákazníků. Opatření spočívají v nastavení přístupových práv zaměstnanců Dodavatele k úložištím dat a systémům používaným pro provoz Obchodu, ve fyzickém zabezpečení prostor, v nichž se nachází osobní údaje Zákazníků, a v provozu softwarových prostředků zabezpečení elektronických systémů.

10. Mimosoudní řešení sporů

10.1. V případě vzniku sporu mezi Spotřebitelem a Dodavatelem, vyplývajícího z kupní smlouvy, je Spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Dodavatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná. (Česká obchodní inspekce: Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15,, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz)

10.2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Spotřebitel poprvé u Dodavatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení Dodavatele s jejím vrácením).
10.3. Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh na mimosoudní řešení svého sporu s Dodavatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod https://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm. K podání návrhu na mimosoudní řešení sporu jsou Spotřebitelé oprávněni využít rovněž elektronickou platformu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů dostupnou na https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud tyto OP nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
11.2. V případě, že by některé ustanovení těchto OP bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí OP nebo kupní smlouvy.
11.3. Tyto OP jsou účinné od 1.8.2022, a v plném rozsahu nahrazují dosavadní znění OP dostupné na internetových stránkách Obchodu.

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

HK mince, s.r.o.
Božetěchova 3119/102b, Královo Pole, 612 00 Brno


Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od kupní smlouvy o nákupu
tohoto zboží:

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné
podobě)

 

Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

Zpět do obchodu